Vedtekter for Sør-Varanger Turlag

Sist endret på årsmøtet den 14.august 2001

§ 1 Formål :

Sør-Varanger Turlag har som formål å fremme et aktiv, naturvennlig og sikkert friluftsliv. I sitt virke skal Turlaget fremme respekt for naturen og forståelsen for samhørigheten mellom natur og menneske.

§ 2 Turlagets virke :

Turlaget fremmer sine formål bl.a ved å

Planlegge og merke ruter for fotturer og skiturer.

Utarbeide rutebeskrivelser og drive veiledning.

Skaffe overnattingsmuligheter langs rutene gjennom bygging av egne koier og/eller avtaler med andre koie-/hytteeiere.

Arrangere møter, turer og kurs.

Ivareta Turlagets interesser i forhold til andre brukere av naturen og offentlig forvaltning.

§ 3 Medlemmer :

Medlemmer

Husstandsmedlemmer

Honnørmedlemmer

Ungdomsmedlemmer

Æresmedlemmer

 Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31.desember. Styret kan ekskludere medlemmer som viser en uverdig opptreden eller på annen måte skader Turlaget. Den ekskluderte kan anke saken inn for årsmøtet.

§ 4 Æresbevisninger :

Personer som har ytet Turlaget særlige tjenester, kan styret utnevne til æresmedlem og/eller tildele Turlagets hedersdiplom.

§ 5 Styret :

Turlaget ledes av et styre som består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Til styret er det 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 2 styremedlemmer er tilstede. Lederens evt. nestlederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

 Styret forvalter og disponerer Turlagets midler i samsvar med §1 og avgjør ellers alle saker som ikke er lagt til årsmøtet. Styret oppnevner de komiteer det finner nødvendig.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år i tiden 1.februar til 1.juli.

Tidspunktet for årsmøtet kunngjøres i avisene med 2 ukers varsel eller ved brev til medlemmene. Sakslista og dokumentene skal i denne tida være utlagt på kunngjort sted. Stemmerett har alle medlemmer omtalt i §3 som har betalt kontingent foregående år.

Årsmøtet behandler :

Årsmelding fra foregående år.

Revidert regnskap fra foregående år.

Budsjett for året. 

Valg på :

a. Leder for 2 år

b. Styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 2 styremedlemmer på valg. Hvis et styremedlem blir valgt til leder, velges et nytt styremedlem for resten av funksjonstiden. Forøvrig konstituerer styret seg selv. 

c. Varamedlemmer for 2 år. Hvert år er et varamedlem på valg.

d. 2 medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal levere sine innstilling på bokstavene a, b, c og d senest 1 uke før berammet årsmøte. 

e. Revisor 

5. Fastsettelse av medlemskontigenten.

6.  Forslag fra styret.

7. Forslag fra medlemmer som er styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Beslutninger på årsmøtet fattes med alminnelig flertall med unntak av de saker som er nevnt i §9 og §10.  

§7 Ekstraordinært årsmøte:

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig. På skriftlig begrunnet krav fra minst 10 medlemmer, skal styret også innkalle til ekstraordinært årsmøte. Varsel og stemmegiving som for vanlig årsmøte.

§ 8 Den Norske Turistforening:

Sør-Varanger Turlag er tilsluttet Den Norske Turistforening som er en landsomfattende organisasjon. Styret oppnevner turlagets representanter til landsmøtet i Den Norske Turistforening.

§ 9 Endring av vedtektene:

Vedtektene kan bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning:

Turleget kan bare oppløses dersom det vedtas på ordinært årsmøte med 3/4 flertall og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 2/3 av medlemmene. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, tilfaller foreningens midler og eiendeler Den Norske Turistforening.